I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής “Όροι”) διέπουν και ισχύουν για την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου της DOMAINGR που βρίσκεται στη διεύθυνση https://domain.gr (εφεξής “DOMAINGR”) και όλων των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν, καθώς και για όλα τα δεδομένα και το περιεχόμενο που λαμβάνετε από την DOMAINGR (εφεξής “Υπηρεσία”).
 2. Συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και τις σχετικές πολιτικές και προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτούς και συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.
 3. Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία εκ μέρους μιας νομικής οντότητας, όπως μια εταιρεία ή ένας οργανισμός, θα πρέπει να έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση για να συμφωνήσετε με τους Όρους εκ μέρους της νομικής οντότητας που εκπροσωπείτε. Σε αυτή την περίπτωση, οι λέξεις “εσείς” και “σας” αναφέρονται στην εν λόγω οντότητα.

II. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 1. Σύμφωνα με τους Όρους, σας χορηγείται ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη μεταβιβάσιμο, μη υποαδειοδοτούμενο και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας υπό τον όρο ότι δεν θα πουλήσετε, παραχωρήσετε, υποαδειοδοτήσετε ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μεταβιβάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα στην Υπηρεσία σε τρίτους, ούτε θα επιχειρήσετε να το κάνετε. Η DOMAINGR διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά από τους παρόντες Όρους.
 2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία πρέπει να είστε αναγνωρίσιμο άτομο άνω των 16 ετών και να έχετε τη δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμφωνίες.
 3. Ο δικτυακός τόπος της DOMAINGR είναι μια πλατφόρμα καταχώρισης domain και ένα σημείο επαφής για τους πελάτες της DOMAINGR και λειτουργεί μόνο ως τέτοια.
 4. Για ευκολία χρήσης, ο ιστότοπος της DOMAINGR σας επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό εγγραφής (προαιρετικά). Είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε στην DOMAINGR στοιχεία εγγραφής που είναι αληθή, ακριβή, ενημερωμένα και πλήρη και να τα διατηρείτε ως τέτοια. Για θέματα απορρήτου, παρακαλούμε λάβετε υπόψη την Πολιτική απορρήτου της DOMAINGR.
 5. Η εγγραφή πρέπει να γίνεται από φυσικό πρόσωπο. Το άνοιγμα λογαριασμών με οποιοδήποτε αυτοματοποιημένο μέσο θα τους καταστήσει άκυρους. Δεν πρέπει να εγγράφετε διπλούς λογαριασμούς, καθώς αυτό θα σας αναστείλει τη χρήση της Υπηρεσίας και θα οδηγήσει σε τερματισμό των λογαριασμών σας.
 6. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας και να μην σας παράσχει ξανά την Υπηρεσία στο μέλλον, εάν διαπιστώσει ότι οποιοδήποτε από τα δεδομένα εγγραφής είναι αναληθές, ανακριβές, ξεπερασμένο ή ελλιπές.
 7. Όταν ανοίγετε τον λογαριασμό σας, επιλέγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας (εφεξής “Δεδομένα λογαριασμού”), τα οποία μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε ή να τα αλλάξετε σε μεταγενέστερο στάδιο ανάλογα με τους περιορισμούς του συστήματος και τους τεχνικούς περιορισμούς. Η εμπιστευτικότητα των Δεδομένων Λογαριασμού σας καθώς και κάθε δραστηριότητα στο πλαίσιο του λογαριασμού σας είναι δική σας ευθύνη. Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας, δόλιας ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή οποιασδήποτε άλλης ύποπτης δραστηριότητας των Δεδομένων Λογαριασμού σας, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την DOMAINGR. Η DOMAINGR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε κακή χρήση, απώλειες ή ζημιές που προκύπτουν από την αποτυχία σας να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων Λογαριασμού και του λογαριασμού σας.
 8. Οι λογαριασμοί DOMAINGR μπορούν να προσπελαστούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο από τον εγγεγραμμένο χρήστη. Δεν μπορείτε να μοιραστείτε, να πουλήσετε ή να μεταβιβάσετε τα δεδομένα του λογαριασμού σας σε άλλον. Η μη συμμόρφωση θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή ή τον τερματισμό του λογαριασμού ή/και τη μελλοντική χρήση της υπηρεσίας ή οποιουδήποτε μέρους της.
 9. Οι παραγγελίες domain που δημιουργούνται από τους χρήστες του δικτυακού τόπου DOMAINGR δεν αντιπροσωπεύουν αγορές domain. Οι παραγγελίες domain λειτουργούν μόνο ως ερωτήματα σχετικά με την τιμή και τη διαθεσιμότητα ενός ή πολλών domain που διαχειρίζεται η DOMAINGR.
 10. Προκειμένου να οριστικοποιηθεί μια παραγγελία domain, ο χρήστης του δικτυακού τόπου της DOMAINGR πρέπει να λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το προσωπικό της DOMAINGR που να επιβεβαιώνει την τρέχουσα τιμή και τη διαθεσιμότητα του domain (ή των domains). Αφού καθιερωθεί η αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης του δικτυακού τόπου DOMAINGR πρέπει να ολοκληρώσει την πληρωμή μέσω ενός καναλιού πληρωμής που έχει συμφωνηθεί εκ μέρους τόσο της DOMAINGR όσο και του χρήστη, ο οποίος δημιούργησε την παραγγελία domain.
 11. Οι τιμές που εμφανίζονται στον ιστότοπο της DOMAINGR υπόκεινται σε αλλαγές σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας παραγγελίας domain. Η τιμή ενός domain που εμφανίζεται στον ιστότοπο της DOMAINGR ενδέχεται να μην είναι η τελική τιμή του εν λόγω domain.
 12. Οι κωδικοί προσφοράς πρέπει να εισαχθούν στο πεδίο Κωδικός προσφοράς στο καλάθι και να εφαρμοστούν για να αφαιρεθεί η έκπτωση από την παραγγελία. Εκτός αν αναφέρεται ότι οι εκπτώσεις με κωδικό προσφοράς δεν μπορούν να συνδυαστούν με υπάρχουσες εκπτώσεις.
 13. Μια παραγγελία domain που δημιουργείται από έναν χρήστη του ιστότοπου DOMAINGR δεν ισοδυναμεί με κράτηση domain για τους χρήστες Non-Premium. Μόνο οι παραγγελίες που δημιουργούνται από χρήστες Premium θα έχουν ως αποτέλεσμα το domain ή τα domains να παραμένουν κρυμμένα από τον ιστότοπο DOMAINGR και να μην είναι ορατά για άλλους χρήστες για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτή η χρονική περίοδος εξαρτάται από την ομάδα στην οποία ανήκει ο χρήστης Premium.
 14. Η DOMAINGR δεν είναι υπεύθυνη εάν μια παραγγελία domain δεν οριστικοποιηθεί, καθώς οι πωλήσεις domain υπόκεινται σε διάφορους παράγοντες που ξεφεύγουν από τις δυνατότητες της DOMAINGR.
 15. Η DOMAINGR εφαρμόζει τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή έγκυρων και επικαιροποιημένων δεδομένων. Ωστόσο, η DOMAINGR δεν ευθύνεται εάν τα δεδομένα που εμφανίζονται στον ιστότοπο της DOMAINGR είναι άκυρα, συμπεριλαμβανομένων των Domain Authority, Referring Domains, Ahrefs Domain Rating, Trust Flow, Citation Flow, Monthly Unique Visits, Google Index, περιγραφές τομέων και θεματικές κατηγορίες τομέων.
 16. Η DOMAINGR δεν είναι υπεύθυνη για οποιεσδήποτε δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ιστότοπους που φιλοξενούνται στον τομέα μετά την ανάληψη του ελέγχου του domain από έναν πελάτη της DOMAINGR, όσον αφορά τη διαμόρφωση, το περιεχόμενο, την κατάχρηση εμπορικών σημάτων και άλλες υποχρεώσεις. Αυτό ισχύει ακόμη και αν το όνομα τομέα είναι καταχωρημένο στο όνομά μας, επειδή η εταιρεία και τα ονόματα των υπαλλήλων της μπορεί να χρησιμοποιούνται σαν υπηρεσία απορρήτου Whois από τους πελάτες της DOMAINGR.
 17. Σε περίπτωση νομικών επιχειρημάτων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παραδειγμάτων που περιγράφονται στο σημείο II.16, σχετικά με τομείς που έχει αναλάβει ο χρήστης του δικτυακού τόπου DOMAINGR, κάθε διαθέσιμη προσωπική πληροφορία που ανήκει στον εν λόγω χρήστη θα παραδίδεται στις αντίστοιχες νομικές αρχές.
 18. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, όλα τα νέα προϊόντα ή τα πρόσθετα χαρακτηριστικά στην τρέχουσα Υπηρεσία θα υπόκεινται στους παρόντες Όρους.
 19. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις απαιτήσεις για το άνοιγμα ενός λογαριασμού εγγραφής ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο.
 20. Η DOMAINGR προσφέρει επιστροφές χρημάτων μόνο για domains με διαπιστωμένη ποινή Pure Spam, εντός 1 μηνός από οποιαδήποτε αγορά από χρήστες της αγοράς στην ιστοσελίδα της DOMAINGR και από πελάτες της DOMAINGR στα σημεία επαφής πωλήσεων και στο email. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
 21. Οι κωδικοί μεταφοράς domain που εκδίδει η DOMAINGR μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο 3 μήνες μετά την ημερομηνία αγοράς domain. Εάν ένας κωδικός μεταφοράς δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πάνω από 3 μήνες, ο χρήστης χάνει το δικαίωμα χρήσης του κωδικού μεταφοράς. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή χρημάτων και να αρνηθεί την έκδοση νέου κωδικού μεταφοράς στο προαναφερθέν σενάριο.
 22. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει την κυριότητα ενός domain που έχει αγοραστεί από τη DOMAINGR, εάν ο καταχωρητής του domain δεν έχει αλλάξει μετά την αγορά και το domain δεν έχει ανανεωθεί κατά την ημερομηνία λήξης.
 23. Οι χρήστες του DOMAINGR είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν καταγγελίες που εκδίδονται κατά ενός domain που έχει αγοραστεί από το DOMAINGR και του περιεχομένου και της χρήσης του, ακόμη και στην περίπτωση που η ιδιοκτησία του domain δεν έχει αλλάξει.

III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε προϊόν και χαρακτηριστικό της, συμπεριλαμβανομένων των τιμών, να την αναστείλει ή να την τερματίσει προσωρινά ή μόνιμα χωρίς καμία ευθύνη και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η Υπηρεσία ενδέχεται επίσης να μην είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω συντήρησης ή αναβαθμίσεων.
 2. Ο λογαριασμός σας και/ή η χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να τερματιστεί εάν: δεν συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε διάταξη των Όρων ή ενεργήσετε με τρόπο που δείχνει ότι δεν έχετε την πρόθεση να το κάνετε- η DOMAINGR υποχρεούται να το πράξει βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας- η DOMAINGR αποφασίζει να μην προσφέρει πλέον την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο και κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια, οπότε δεν ευθύνεται απέναντί σας για τον τερματισμό του λογαριασμού σας και/ή για τον τερματισμό της χρήσης της Υπηρεσίας.
 3. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει τον λογαριασμό σας και τη χρήση της Υπηρεσίας αμέσως και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων, μη απάντησης εντός 14 ημερών σε ερώτηση σχετικά με τα στοιχεία εγγραφής σας, για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς αιτία ή ευθύνη.
 4. Μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας ή να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

IV. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εάν κάποια λειτουργία ή τμήμα της Υπηρεσίας διέπεται από ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, αυτοί οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπερισχύουν σε σχέση με τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας ή τμήματος της Υπηρεσίας.

V. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους παρόντες Όρους.
 2. Δεν θα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για παράνομους σκοπούς, αλλά θα συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες εθνικούς και διεθνείς νόμους.
 3. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να βλάψει, να επιβαρύνει, να απενεργοποιήσει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να διαταράξει την Υπηρεσία ή να παρεμποδίσει τη χρήση της από οποιοδήποτε άλλο μέρος.
 4. Δεν θα χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη συσκευή, πρόγραμμα ή αλγόριθμο, όπως ρομπότ, page-scraping κ.λπ. για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να παρακολουθήσετε την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε τμήμα της ή να αναπαραγάγετε οποιαδήποτε δομή ή εμφάνιση της Υπηρεσίας ή να αποκτήσετε οποιαδήποτε δεδομένα που δεν διατίθενται σκόπιμα μέσω της Υπηρεσίας.
 5. Δεν επιτρέπεται η μεταπώληση ή ενοικίαση της Υπηρεσίας, οποιουδήποτε μέρους της ή της πρόσβασης και χρήσης της. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να ανακαλύψετε οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα, αρχιτεκτονική υπηρεσιών, λογισμικό ή δεδομένα σχετικά με την παροχή της Υπηρεσίας μέσω αντίστροφης μηχανικής ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
 6. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με την παροχή της Υπηρεσίας μέσω hacking, εξόρυξης δεδομένων ή οποιουδήποτε άλλου μέσου. Δεν επιτρέπεται η χρήση της Υπηρεσίας σε μια προσπάθεια δημιουργίας, υποστήριξης ή βελτίωσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που είναι ανταγωνιστικό της Υπηρεσίας.

VI. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η DOMAINGR διατηρεί όλα τα δικαιώματα επί: της Υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, συμπεριλαμβανομένων όλων των δεδομένων, των πληροφοριών, των προϊόντων, της τεχνολογίας και των API που αναπτύσσονται και παρέχονται από την DOMAINGR σε αυτόν τον ιστότοπο, όλων των προσαρμογών, τροποποιήσεων και μεταφράσεων της Υπηρεσίας, των διαδικασιών, του λογισμικού και των συγγραφικών έργων που αναπτύσσονται σε σχέση με την Υπηρεσία.

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η DOMAINGR φροντίζει για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών της και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εκτός εάν απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας σε εσάς ή για τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση, η DOMAINGR δεν θα αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και τη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την DOMAINGR, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου στη διεύθυνση https://domain.gr/privacy-policy

VIII. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 1. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ” ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ”. Η DOMAINGR ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Ή ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΙΣ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ, ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ.
 2. Σημειώστε ότι η βάση δεδομένων του domain που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία είναι ένα στιγμιότυπο που ενημερώνεται από την DOMAINGR κατά την κρίση της και ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο που ισχύουν κατά τη στιγμή της αίτησής σας. Ως εκ τούτου, η DOMAINGR αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνη για άμεσες, έμμεσες ή τυχαίες ζημίες που προκαλούνται από τις ενέργειες ή τις αποφάσεις σας με βάση τα αποτελέσματα της Υπηρεσίας. Βλέπε επίσης II Η Υπηρεσία, 15.
 3. Η DOMAINGR δεν φέρει καμία ευθύνη για διακοπές ή παραλείψεις στις υπηρεσίες διαδικτύου, δικτύου ή φιλοξενίας.

IX. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

 1. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η DOMAINGR, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ Ή ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ: ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ή/ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΤΗ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η DOMAINGR ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
 2. Η ευθύνη της DOMAINGR όσον αφορά την Υπηρεσία που παρέχεται βάσει των παρόντων Όρων περιορίζεται αποκλειστικά στο ποσό που καταβάλατε στην DOMAINGR για τη χρήση της Υπηρεσίας.
 3. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την DOMAINGR, τις θυγατρικές της, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους μετόχους, τους νόμιμους εκπροσώπους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εκχωρητές της, από και έναντι οποιωνδήποτε ζημιών, υποχρεώσεων, εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών δικηγόρων και επαγγελματιών και δικαστικών εξόδων) που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους ή την παραβίαση των Όρων από εσάς, τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, τη χρήση οποιωνδήποτε δεδομένων ή πληροφοριών που παρέχονται από την DOMAINGR μέσω των ιστότοπων ή της Υπηρεσίας, οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού σας ή των Δεδομένων του λογαριασμού σας, είτε από εσάς είτε από τρίτους- οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων – οποιαδήποτε ενέργεια που λαμβάνει η DOMAINGR στο πλαίσιο της διερεύνησης υποψίας παραβίασης των παρόντων Όρων ή ως αποτέλεσμα- οποιεσδήποτε πληροφορίες ή δεδομένα που παρέχετε στην DOMAINGR, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τυχόν εσφαλμένων δεδομένων εγγραφής – ή την παραβίαση από εσάς οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

X. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 1. Η DOMAINGR διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να προσθέτει ή να αφαιρεί τμήματα των Όρων ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε τακτικά εάν οι Όροι έχουν ενημερωθεί. Ισχύουν οι εκάστοτε αναρτημένοι Όροι.
 2. Εάν οποιεσδήποτε τροποποιήσεις δεν είναι αποδεκτές από εσάς, μπορείτε να τερματίσετε τη συμμόρφωσή σας με τους Όρους και να μην χρησιμοποιείτε πλέον την Υπηρεσία. Η συνέχιση της χρήσης σας θα αποτελεί δεσμευτική συμφωνία με τους τροποποιημένους Όρους.

XI. ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι διαφορές που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους ή σχετίζονται με αυτούς, οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν φιλικά και μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ εσάς και της DOMAINGR, θα παραπέμπονται στο Διαιτητικό Δικαστήριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, σύμφωνα με τον Κανονισμό του για υποθέσεις που βασίζονται σε συμφωνίες διαιτησίας, ενώ εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που είστε καταναλωτής κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, δικαιούστε να παραπέμψετε τη διαφορά στα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.

XII. ΔΙΑΧΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί, για οποιονδήποτε λόγο, άκυρη ή ανεφάρμοστη, τότε η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα αντικατασταθεί από μια έγκυρη, εκτελεστή διάταξη που ανταποκρίνεται περισσότερο στην πρόθεση της αρχικής διάταξης και οι υπόλοιπες διατάξεις θα εφαρμοστούν.

XIII. ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ

Οι επικεφαλίδες των τμημάτων των Όρων Χρήσης εισάγονται μόνο για λόγους ευκολίας και δεν αποτελούν μέρος του παρόντος ούτε επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο το νόημα ή την ερμηνεία των Όρων Χρήσης.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τους Όρους, παρακαλούμε ενημερώστε μας μέσω της σελίδας Επικοινωνία.

0
Καλάθι
 • Το καλάθι σας είναι άδειο.